Bones Pràctiques

Les bones pràctiques són un conjunt d’accions que es demostren excel.lents en un determinat contex. Així, en el contex de les sortides de BisiJa tant el biker, com el biker convocant com els convidats es compromenten a dur-les a terme i són les següents:


El biker de BisiJa
Abans de la sortida
 • Estudia la informació de la mateixa i s’assegura que té capacitat física i equipament per participar-hi.
 • Com persona respectuosa amb els companys és puntual i sap que l’hora de la sortida és la d’iniciar la ruta i no la de trobar-se per esmorzar ni fer els darrers ajustos a la bici.
En la sortida
 • No surt sense casc, aigua , eines i recanvis apropiats.
 • Es manté sempre amb el grup
 • Segueix les indicacions del biker convocant i l’ajuda en tot el que necessita.
 • Expresa les seves opinions i aportacions de forma respectuosa i atorga al biker convocant l’autoritat de prendre decisions.
 • Manté la concentració per tal d’evitar accidents i avisa de qualsevol obstacle i incidència que pugui posar en perill la integritat física pròpia o la dels companys.
 • No deixa sol a cap company del grup i, si és necessari, en les cruïlles i/o altres punts indicats en la sortida, en les avaries i en les dificultats físiques s’espera. Tracta els companys de sortida com vol ser tractat doncs ningú està exent de tenir un dia dolent.
 • En cas d’una incidència i/o avaria mecànica ajuda, si és necessari, amb els seus coneixements, material i eines.
 • Cas de veure’s involucrat qualsevol tipus d’accident/sinistre presta tota l’ajuda possible i assumeix la seva responsabilitat en cas de tenir-ne.
 • Es respectuós amb l’entorn i allà per on passa no deixa cap empremta.
 • Informa al biker convocant si abandona el grup per tornar-se o decideix fer un altre recorregut al previst per tal de que ningú no el cerqui ni l’esperi.
Despres de la sortida
 • No marxa fins que el biker convocant no la dona per acabada.
 • En cas d’incident/accident/sinistre es manté a disposició de les necessitats post-sortida del mateix.
 • Diposita els residus generats en els llocs adequats per que siguin recollits.


El biker convocant
 • Informa detalladament de la sortida abans de la mateixa i està a disposició de la resta de bikers per a resoldre els dubtes que pugin sorgir
 • Es la persona de referència en la sortida
  • Garant de fer el recorregut en les condicions de la convocatòria.
  • Presta atenció i ajuda a tots els incidents/accidents/sinistres i modifica les condicions expresades a la convocatòria, si cal, per atendre’ls.
  • Té la darrera paraula en les decisions que s’hagin de prendre en ruta.
 • Tracta a tots els bikers com voldria ser tractat ell mateix i escotla amb respecte i atenció totes les opinions i aportacions que se li fan.
 • A la seva discreció pot:
  • Demanar confirmació d’asistència a la sortida.
  • Excloure de la sortida a bikers (o convidats) si no respecten les bones pràctiques o no tenen capacitat física o equipament per realitzar-la.
 • Informa a la junta de qualsevol incident/accident/sinistre.


Sobre els convidats
 • Qualsevol biker de bisija pot portar convidats a la sortida sempre i quan els hi informi de les bones pràctiques i les respectin
 • Els convidats són responsabilitat del biker que els convida.


Els participants en les sortides de BisiJa implicitament donen el seu consentiment per la publicació de material multimèdia relatiu a les mateixes on apareixen individualment o en grup al blog http://bisija.blogspot.com.

Setembre 2015