ABC de les sortides de BisiJa

A- Les sortides no són organitzades ni hi ha cap organitzador. Senzillament s’explica el proposat i els membres del grup que acudeixen ho comparteixen de forma voluntària i sota la seva responsabilitat.

B- En general:
-Es segueix la ruta anunciada i no s’improvitza, a no ser que s’acordi el contrari.
-Les persones que acudeixen han d’estar en la forma física adequada i tenir les habilitats tècniques necessàries per fer la ruta amb el ritme i tècnica anunciat.
-Totes les persones que acudeixin han de seguir el ritme del grup i, en cas de no fer-ho han de ser capaços de tornar de forma autònoma.
-Els esmorzars són en ruta (i no de forquilla).
-Es surt puntualment i s’intenta estar de tornada a les 12-13h, abans si és possible.

C- Que cada persona que participa en una sortida és responsable de:
-De la seva seguretat i dels danys que causi en cas d’incident/d'accident/sinistre.
-De conèixer les cobertures de les diferents assegurances que tingui contractades per cobrir els danys propis i a tercers en cas d'incident/accident/sinistre i de com fer-les servir.
-De portar l'equipament adequat i en condicions per la pràctica de l'activitat.
-De portar els recanvis necessaris i eines per solventar les avaries bàsiques en ruta (rodes, cadena, frens, etc).

Que és bisija?: http://bisija.blogspot.com.es/p/que-es-bisija.html
Que cal portar en una sortida BTThttp://bisija.blogspot.com.es/p/que-portar-una-sortida-de-bici.html